Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Кюстендил, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Десети изборен район – Кюстендилски за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК.

С  Решение № 1291-НС/17.08.2022 г. на ЦИК  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в ЦИК. Същата е представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ. Същите са упълномощили заедно Владислав Здравков Йорданов и Николай Димитров Табаков да внесат документите и да регистрират за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. издигнатите кандидати от КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Владислав Здравков Йорданов е внесъл документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/.

Предложението е заведено под №25 от 30.08.2022 г. в 11:08 ч. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 октомври 2022 г.  по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 63-НС от изборните книжа/ и под № 25 от 30.08.2022 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/.

          Към предложението са приложени следните документи:

 1. Приложение № 59-НС /предложение от партията за регистрация на кандидатска листа/.
 2. Заявление - Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния кодекс – 6 броя, подписани от кандидатите за народни представители.
 3. Пълномощно от двамата представляващи коалицията

            Налице са изискванията на чл. 253-255 от Изборния кодекс  и Решение № 1229-НС/11 август 2022г. на ЦИК.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1291-НС/17.08.2022г. на ЦИК относно регистрация на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски:

РЕШИ

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА  кандидатска листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Николай Димитров Табаков

***

***

2

Тони Якимов Лучански

***

***

3

Емил Димитров Недев

***

***

4

Владислав Здравков Йорданов

***

***

5

Крум Добринов Стоилов

***

***

6

Крум Борисов Павлов

***

***

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  - ОБЕДИНЕНИЕ  (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

           След влизане в сила на решението за регистрация, Регистъра на кандидати за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

            След влизане в сила на настоящото решение на всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 65-НС от изборните книжа/ за регистрация на кандидат за народен представител.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:50 часа

Свързани решения:

106-НС/23.09.2022

107-НС/24.09.2022

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения