Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Кюстендил, 24.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на заявление с Вх.№ 245/24.09.2022 год., подадено лично от Тони Я. Лучански относно промяна в кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

Районната избирателна комисия - Кюстендил е постъпило заявление от Тони Якимов Лучански, ЕГН: ***, с Вх.№ 245/24.09.2022 год., с което се обръща към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил и заявява, че оттегля подаденото предходно такова от него с Вх. № 219/22.09.2022 год.. С цитираното предходно заявление същият е поискал да бъде заличен от регистрираната кандидатска листа, където е регистриран под № 2 като кандидат за народен представител за предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори, в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ.

С Решение №106-НС от 23.09.2022г. на  Районна избирателна комисия в десети изборен район Кюстендилски е заличила регистрацията на Тони Якимов Лучански, като кандидат за народен представил в изборите на 02.10.2022г.в листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ  и е анулирал издаденото удостоверение. Решението е обявено на таблото на Районна избирателна комисия в десети изборен район Кюстендилски и на сайта на комисията на 23.09.2022г. в 18:20 часа. Същото е висящо и не е влязло в сила. Заявителят не е изгубил възможността с оглед насочените от него причините за заличаването му да обжалва пред ЦИК  Решение №106-НС от 23.09.2022г. на  Районна избирателна комисия в десети изборен район Кюстендилски.

Коалицията е регистрирана с Решение № 58-НС/30.08.2022 г. на РИК - Кюстендил, с което е извършена регистрацията на кандидатската листа на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ, където фигурира като кандидат под № 2.

                В заявлението си Тони Якимов Лучански посочва, че се отказва от така подаденото заявление на 23.09.2022 год. с което е заявил желанието си да не участват в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. от листата на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ. Същият моли РИК - Кюстендил да приеме настоящето с което да се счита предходното за оттеглено.

            РИК - Кюстендил извърши служебна проверка относно сочените от заявителя обстоятелства – дали същият е регистриран като кандидат за народен представител, с кое решение на РИК, в коя кандидатска листа.

            След като взе в предвид, че заявителят Тони Якимов Лучански действително  с решение № 106-НС/23.09.2022 год. на РИК – Кюстендил, е заличен поради депозирано от него заявление с вх.№ 219/22.09.2022 год. подадено лично от него, намира, че настоящето заявление е недопустимо, като подадено срещу неподходящ по произнасяне акт и не би могло да бъде разгледано и обсъдено от РИК Кюстендил.

            Водена от горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1  във връзка с раздел VI т. 27 от Изборния кодекс и във връзка Решение № 1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                    РЕШИ

Оставя без разглеждане заявление с Вх.№ 245/24.09.2022 год. от Тони Якимов Лучански.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 24.09.2022 в 20:25 часа

Свързани решения:

58-НС/30.08.2022

106-НС/23.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения