24.02.2021

Съобщение

РИК Кюстендил уведомява заинтересованите лица, че към заявлението за регистрация на кандидатските листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 04.04.2021 г., следва да представят и Приложение №1 към РЕШЕНИЕ № 2002-НС София, 9 февруари 2021 г.

Приложение №1 към РЕШЕНИЕ № 2002-НС София, 9 февруари 2021 г.

23.02.2021

Съобщение

ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. в срок до 22 февруари 2021 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК.

Консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания се провеждат не по-късно от 16 март 2021 г., ако не са проведени заедно с консултациите за СИК.

Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на РИК в срок до 27.02.2021 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 19.03.2021 г. следните документи:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка. Предложението на кмета не може да се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или решение за създаване на коалицията;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът, ако има такъв;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите и начинът на оповестяването му.

Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на РИК, в срок до 27.02.2021 г., описаните документи.

Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите, в срок до 01.03.2021 г., съответно назначава съставите на ПСИК не по-късно от 24.03.2021 г.

23.02.2021

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ С РЕГИОНАЛЕН И МЕСТЕН ОБХВАТ

Съгласно Решение № 2064-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия и във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 22 февруари 2021 г. (40 дни преди изборния ден).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 5 март 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 5 март 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от 5 март 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. са определени с Решение № 2064-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия.

17.02.2021

Съобщение

Отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 

 

№ по ред

Община

Отговорници от Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски

Телефон

1.

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Таня Атанасова - Здравкова

Цветанка Харалампиева

0898311014

0887111763

2.

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Надежда Станимирова

Десислава Стоянова

0878443266

0896047673

3.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Десислава Стоянова

Мария Чочова

0896047673

0888557991

4.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Румяна Димитрова

Александра Колева

Поля Велинова

0876075365

0897272633

0886899827

5.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Силвия Петрова

Диана Стамболийска

0897525966

0895728980

6.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Ивайло Анастасов

0897993456

7.

ОБЩИНА РИЛА

Таня Атанасова  - Здравкова

Цветанка Харалампиева

0898311014

0887111763

8.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Мария Чомакова

Мария Чочова

0887225054

0888557991

9.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

Миленка Стоянова

0896732618

15.02.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, приема документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 04 април 2021 година, всеки календарен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в сградата на читалище „Братство 1869“, ул. „Отец Паисий“ № 11, ет. 2-ри.

Краен срок за подаване на документите за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание до 17:00 часа на 02.03.2021 година включително.

ВАЖНО:  

Право да бъдат избирани

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

- да няма друго гражданство;

- да е навършил 21 години към изборния ден включително (4 април 2021 г.);

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода. 

 Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа).    Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа).      Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 67-НС от изборните книжа).

15.02.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 година всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Читалище "Братство 1869", ул. "Отец Паисий" 11, етаж 2-ри.

Краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 часа на 22.02.2021 година.

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения