Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Кюстендил, 03.10.2022

ОТНОСНО: Приемане на явна фактическа грешка в протокол Приложение № 84-НС-кр на СИК 104800031 във връзка с несработило техническо устройство за гласуване с идентификационен номер ELZA4E2A00016599 в община Дупница.

Поради преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 104800031 в община Дупница, същото е констатирано с протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 от 02.10.2022г.в 07.17 часа в  СИК № 104800031, в което е описано, че УМГ с   идентификационен номер ELZA4E2A00016599 не стартира работа в 7,00 часа на изборния ден. Повредата не е отстранена, поради причината, че машината не тръгва и не може да се тества. Същият протокол е подписан от Председател СИК, Секретар на СИК и техническо лице за „Сиела Норма“ АД.

За горните обстоятелства ЦИК е била уведомена и е указала на РИК в Десети изборен район Кюстендилски, да вземе решение за преминаване с гласуване с хартиени бюлетини. Указанията на ЦИК са били изпълнени, като е взето Решение № 174-НС/02.10.2022г. на РИК-Кюстендил.

            На СИК  № 104800031 е предоставен от РИК-10, протокол Приложение № 84-НС-кр и гласуването в същата е осъществявано единствено с хартиени бюлетини. Доколкото    протокол Приложение № 84-НС-кр е предназначен за отбелязване на контролни разписки от машинно гласуване и разпределението на гласовете по кандидатски листи на базата на тези контролни разписки следва, че има фактическа невъзможност при несработила машина и брой на контролни разписки от машинното гласуване равен на нула /0/ да бъде извършено разпределение на гласове по кандидатски листи от контролните разписки, тъй като реално такива не съществуват.

            СИК   № 104800031 е отбелязал правилно данните в протокол Приложение № 84-НС-кр до т. 1. Брой на контролните разписки от машинно гласуване, а именно: 0/нула/, а надолу е следвало да попълни същият с 0 /нули/, тъй като липсва гласуване, поради което изписаните данни в протокол след позиция 1 следва да се четат 0 /нула/, а не така както е изписано в него с цифри и думи.

            Нанасяйки всички тези корекции върху протокола от СИК би се обезмислило неговото съдържание, на всеки ред и всеки лист.

  С оглед изложеното, на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 269 от Изборния кодекс, писмо с изх. № НС-15-340/02.10.2022 г. от ЦИК, Районна избирателна комисия – Кюстендил

РЕШИ:

 

            Допуска поправка на явна фактическа грешка в протокол Приложение № 84-НС-кр, със сериен № 10030001, съставен от СИК № 104800031 след т. 1 на стр. 2 до стр.7 включително, попълнените полета за разпределението на гласовете по кандидатски листи и брой отбелязани предпочитания /преференции/ за всеки кандидат на партия/ коалиция да се чете: нула /0/.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 03.10.2022 в 07:18 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения