Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Кюстендил, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 103100001 до № 1031000019 в община Невестино, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година и утвърждаване на списък на резервните членове

Постъпило е писмо от Димитър Стаменков – кмет на община Невестино с вх. № 33/04.06.2021 година в 17:05 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

       Към писмото са представени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 9 от Изборния кодекс:

 1. Протокол от проведени консултации от 04.06.2021 г, не е подписан от  участващите в консултацията лица, както и не постигнато съгласие относно разпределението на съставите в СИК на територията на общината.
 2. Покана с изх.№ 1415/27.05.2021 г. до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК в Община Невестино;
 1. Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представени при консултациите и списъци на резервните членове на СИК

Видно от представената преписка на проведените консултации на 04.06.2021 г.  на основание чл.91, ал.6 от ИК  не е постигнато съгласие от участващите в консултациите партии и коалиции придружени с изискуемите съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 документи, по отношение на разпределените места за членовете на СИК и местата на ръководствата на СИК за Община Невестино.

Поради липса на съгласие РИК – Кюстендил извършва назначаването съобразно предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите и съобразявайки се с изискванията на Решение № 124-НС/26 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 28-НС/28.05.2021г.на РИК – Кюстендил.

При разглеждане на постъпилите документи и предложението на Кмета, неразделна част е Приложение № 1, тъй като не съответства на разпределените места за членовете на СИК и местата на ръководствата на СИК за Община Невестино и не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите.

            Съобразно влязло в сила Решение № 28-НС/28.05.2021г. на РИК – Кюстендил постановено в съответствие с Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК за приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. / без съставите на 5- членните СИК и  ПСИК/ е както следва:

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

НЕВЕСТИНО

19

133

57

76

 

 

 

 

 

КП "ГЕРБ-СДС"

 

34

18

16

ПП "Има такъв народ"

 

23

12

11

КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"

 

19

10

9

ПП "ДПС"

 

19

7

12

КП "Демократична България - обединение"

 

19

7

12

КП "Изправи се! Мутри вън!"

 

19

3

16

 

Разпределението в СИК бе извършено съобразно описаните по-горе правила при спазване на принципите за липсва на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от различни политически сили при паритет.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл.89, ал.1 във връзка с чл. 92 от Изборния кодекс, Решение № 124-НС/26 май 2021 г. на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и Решение №28-НС/28.05.2021 г. на РИК-Кюстендил, Районната избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

РЕШИ:

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 103100001 до № 103100019 в общ. Невестино, обл. Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
 2. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК /Приложение № 26-НС от изборните книжа/.

              Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.06.2021 в 18:36 часа

Свързани решения:

79-НС/22.06.2021

85-НС/25.06.2021

107-НС/02.07.2021

113-НС/06.07.2021

126-НС/07.07.2021

137-НС/08.07.2021

143-НС/09.07.2021

158-НС/10.07.2021

166-НС/10.07.2021

176-НС/11.07.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения