Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Кюстендил, 18.06.2021

ОТНОСНО: Реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 14, чл. 10, чл. 90 и чл. 234 във връзка с чл. 235 от Изборен кодекс, както и Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски

РЕШИ:

 1. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия
 2. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли  2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
 3. Това решение определя реда за образуване само на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 4. Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на Районната избирателна комисия.
 5. Ако избиратели с трайни увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК, бъдат поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, следва да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. За целта органът по чл. 23, ал. 1 от ИК в деня преди изборите (10 юли 2021 г.) извършва служебна проверка, дали лицата в съставените избирателни списъци на лица, подали заявления за гласуване с ПСИК фигурират в списъка на карантинираните лица към съответната регионална здравна инспекция. Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК  предприема служебно действия по заличаване от избирателния списък, в който тези лица са вписани, съответно по дописването им в избирателния списък (под черта) на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.

IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

 1. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Област Кюстендил до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
 2. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството. Заявленията са саморъчно подписани и могат да бъдат подадени от упълномощено лице, или изпратени по пощата, факс, или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис.
 3. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/ЛН, постоянният адрес/адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
 4. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция.
 5. Когато до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
 6. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия с нарочна заповед и утвърждава нейния номер, както и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.
 7. На територията на всеки район се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

ІІІ. Назначаване състав на ПСИК

    13. Когато консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)  не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на секционните избирателни комисии, същите се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 28 юни 2021 г. (12 дни преди изборния ден).

    14. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 30 юни 2021 г. (10 дни преди изборния ден).

    15. Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 10 дни преди изборния ден.

    16. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК, Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 225-НС/13 юни 2021 г. на ЦИК.

ІV. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

    17. Избирателен списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 2-НС от изборните книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно от 26 юни 2021 г.(14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

    18. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, може да подаде заявление до кмета на общината/района не по-късно от 05.07.2021 (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

     19. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако до 26 юни 2021 г. (14 дни преди изборния ден) подаде заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 15.

     20. След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

     21. Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се допускат до 5 юли 2021 г. (5 дни преди изборния ден).

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения