Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Кюстендил, 18.06.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

При приключване на работата си Районна избирателна комисия  в Десети изборен район - Кюстендилски следва да предаде за съхранение в  Областна администрация - Кюстендил създадената в Комисията документация от произведените избори (решения, протоколи от заседания и други протоколи, втория индигиран екземпляр от протокола на СИК, входящи и изходящи регистри, кореспонденция, жалби, сигнали, заявления, други регистри, печата на РИК 10 и др.). За предаването се съставя приемо-предавателен протокол, в който се описват броят и видът на предадените изборни книжа и материали. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и член на Районна избирателна комисия  в Десетки изборен район - Кюстендилски от различни партии и коалиции и от определените със заповед на областния управител длъжностни лица.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 27, във връзка чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 26-НС/17.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

 

  1. ОПРЕДЕЛЯ И ОПРАВОМОЩАВА: 

- Тодорка Петкова Илиева – Скрипкина – председател на РИК

- Венцеслав Благоев Механджийски - секретар на РИК

- Александра Колева – член на РИК

            След приключване на работата си РИК - Кюстендил да предадат на Областна администрация - Кюстендил:  екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 Изборния кодекс, с изключение на документите, предназначени за Централна избирателна комисия.

      2. За предаването да се състави приемо-предавателен протокол, в който се описват броят и видът на предадените изборни книжа и документи.

      3. Възлага и оправомощава определените в т. 1 от настоящото решение членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски да подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол.

Решението влиза незабавно след приемането му от Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:03 часа

Свързани решения:

191-НС/14.07.2021

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения