Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Кюстендил, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

 Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил  от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК.

С Решение № 136-НС/26.05.2021 г. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Борис Филипов Иванов  в качеството му на представляващ партията, съгласно решение на ЦИК- ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”. Същият е  упълномощил Боян Боянов Станков-Расате с нотариално заверено пълномощно рег. № 1468/05.02.2021г. на нотариус с рег. № 065 на Нотариалната камара, като свой специален представител и главен координатор. С пълномощно от 04.06.2021г. същият е преупълномощил Йордан Стоянов Манасиев  в качеството си на специален представител на  ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” да  регистрира за участие в изборите  за народни представители на 11 юли 2021 г. издигнатите кандидати от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” в  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Предложението е заведено под № 06 от 05.06.2021 г. в 13:22 ч. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители  на 11 юли 2021 г. по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс /Приложение 68-НС от изборните книжа/ и под № 06 от 05.06.2021 г. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 69 – НС от изборните книжа/.

          Към предложението са приложени следните документи:

 1. Пълномощни – 2 бр.;
 2. Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния кодекс - 4 броя, подписани от кандидатите за народни представители..

            Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 118-НС/25 май 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 118-НС от 25.05.2021 година на ЦИК  и Решение № 136-НС/26.05.2021 г. на ЦИК относно регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”, в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1

Александър Веселинов Новаков

2

Евелина Емануилова Илиева

3

Юлиян Минчев Матеев

4

Марина Данаилова Алексиева

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината Български национален съюз – НД.

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

            След влизане в сила на решението за регистрация, Регистъра на кандидати за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

            След влизане в сила на настоящото решение   на всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 70-НС от изборните книжа/ за регистрация на кандидат за народен представител.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 07.06.2021 в 19:54 часа

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения