Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Кюстендил, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С вх. №275/09.07.2021 г. в РИК-Кюстендил е постъпило заявление от КП „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ и списък на 106 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Кюстендил констатира, че за  76 /седемдесет и шест/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/ 07.06.2021 г. на ЦИК. Доколкото с предходно решение в публичния регистър са регистрирани 199 представители, до пълния визиран по закон брой упълномощени представители – остават 11.

След проверка се установиха несъответствия, както и че броят на подадените представители надхвърля предвидения по  закон брой - 286. С оглед на горното РИК – Кюстендил ще регистрира 76 /седемдесет и шест/ бр. представители,  които отговарят на условията визирани в ИК.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение №184-НС/07.06.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Кюстендил  76 /седемдесет и шест“  броя упълномощени представители на КП „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“,  както следва:

№ по ред

Име, презиме фамилия

Пълномощно

1

Василена Валериева Василева

№235/06.07.2021г.

2

Аделина Трайчова Георгиева

№236/06.07.2021г.

3

Камен Седефов Зафиров

№237/06.07.2021г.

4

Рангел Стойнев Иванов

№238/06.07.2021г.

5

Николай Йорданов Станкев

№239/06.07.2021г.

6

Добрин Асенов Пацов

№240/06.07.2021г.

7

Захаринка Георгиева Иванова

№241/06.07.2021г.

8

Александър Иванов Джорджев

№242/06.07.2021г.

9

Ели Николаева Тръмбева

№243/06.07.2021г.

10

Валя Георгиева Атанасова

№244/06.07.2021г.

11

Илияна Илиева Велинова

№245/06.07.2021г.

12

Константин Иванов Мацанов

№246/06.07.2021г.

13

Ивета Иванова Борисова

№247/06.07.2021г.

14

Лоза Драгомирова Минова

№248/06.07.2021г.

15

Славейко Кирилов Иванчев

№249/06.07.2021г.

16

Татяна Стоянова Стоилова

№250/06.07.2021г.

17

Димитър Василев Шатков

№252/06.07.2021г.

18

Звездомир Любчов Анастасов

№253/06.07.2021г.

19

Миглена Руменова Цекина

№254/06.07.2021г.

20

Венеци Стоичков Ковачки

№255/06.07.2021г.

21

Катя Смилянова Иванова

№256/06.07.2021г.

22

Венета Стефанова Бумбарска

№257/06.07.2021г.

23

Даринка Стефанова Пупулска

№258/06.07.2021г.

24

Стефан Лазаров Лопарски

№261/06.07.2021г.

25

Борис Георгиев Лопарски

№262/06.07.2021г.

26

Маргарита Тодорова Иванова

№263/06.07.2021г.

27

Фиданка Георгиева Котева

№265/06.07.2021г.

28

Генка Цветанова Иванова

№266/06.07.2021г.

29

Ваня Костадинова Игнатова

№267/06.07.2021г.

30

Сашка Иванова Костова

№268/06.07.2021г.

31

Велислав Станиславов Живков

№269/06.07.2021г.

32

Дорути Боянов Сотиров

№270/06.07.2021г.

33

Александър Атанасов Илиев

№271/06.07.2021г.

34

Камен Йорданов Кадийски

№272/06.07.2021г.

35

Мариана Благоева Кадийска

№273/06.07.2021г.

36

Екатерина Бориславова Кръстева

№274/06.07.2021г.

37

Елизабета Методиева Шопова

№275/06.07.2021г.

38

Методи Николов Георгиев

№276/06.07.2021г.

39

Христина Василева Ганева

№277/06.07.2021г.

40

Теменужка Николова Ганева

№278/06.07.2021г.

41

Васил Димитров Ганев

№279/06.07.2021г.

42

Камелия Славчева Павлова

№281/06.07.2021г.

43

Теменужка Димитрова Василева

№282/06.07.2021г.

44

Христо Димчов Методиев

№283/06.07.2021г.

45

Силвиян Василев Николов

№284/06.07.2021г.

46

Снежана Богомилова Георгиева

№285/06.07.2021г.

47

Ангел Христов Георгиев

№286/06.07.2021г.

48

Тунка Руменова Асенова

№287/06.07.2021г.

49

Спас Христов Георгиев

№290/06.07.2021г.

50

Людмила Иванова Божилова

№291/06.07.2021г.

51

Венцислав Христов Божилов

№292/06.07.2021г.

52

Антоанета Захариева Божилова

№293/06.07.2021г.

53

Гергана Венциславова Божилова

№294/06.07.2021г.

54

Захари Венциславов Божилов

№295/06.07.2021г.

55

Рая Василева Рашкова

№298/06.07.2021г.

56

Александър Йорданов Рангелов

№299/06.07.2021г.

57

Емил Любенов Илиев

№300/06.07.2021г.

58

Иво Асенов Рангелов

№301/06.07.2021г.

59

Камелия Руменова Зафирова - Рангелова

№302/06.07.2021г.

60

Даниел Иванов Иванов

№304/06.07.2021г.

61

Мартин Валериев Методиев

№306/06.07.2021г.

62

Ангел Стефчов Илиев

№308/06.07.2021г.

63

Мая Василкова Асенова

№309/06.07.2021г.

64

Василка Якимова Асенова

№311/06.07.2021г.

65

Даниела Василева Асенова

№312/06.07.2021г.

66

Любка Силванова Любчова

№313/06.07.2021г.

67

Лиляна Мицова Грозданова

№314/06.07.2021г.

68

Енчо Митков Енчев

№315/06.07.2021г.

69

Стойчо Петров Филипов

№316/06.07.2021г.

70

Недялко Боянов Асенов

№317/06.07.2021г.

71

Тодор Методиев Иванов

№318/06.07.2021г.

72

Рангел Атанасов Герасимов

№319/06.07.2021г.

73

Ангел Асенов Димитров

№320/06.07.2021г.

74

Беци Емилов Златанов

№321/06.07.2021г.

75

Марин Златанов Веселинов

№322/06.07.2021г.

76

Искрен Ангелов Стойчов

№323/06.07.2021г.

Отказва да регистрира:

Ивона Любомирова Стоянова – имената на лицето не съвпадат с НБД Население Татяна Евтимова Младенова - лицето е регистрирано за представител от БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Денис Миленов Николов - лицето е регистрирано за представител от БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Венцислав Петров Жилков - лицето е регистрирано за представител от БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Георги Бисепов Златанов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Елка Димитрова Пачева - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Иванка Георгиева Василева - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Страхил Нелчев Кирилов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Аница Иванова Христова- Ковочева - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Живко Ангелов Иванов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Здравка Иванов Христов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Владимир Сашов Асенов - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Емилия Надялкова Ангелова - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Емил Златанов Веселинов  - Надхвърлен е броя секции

Милчо Живков Иванов - Надхвърлен е броя секции

Стоян Маринов Иванов - Надхвърлен е броя секции

Жоро Олегов Жоров - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Мария Стефанова Балтаджиева – Велинова -Надхвърлен е броя секции

Димитър Христов Николов -"Надхвърлен е броя секции- Лицето е регистрирано като член на СИК 103100007

Красимир Боянов Яначков - Надхвърлен е броя секции

Мирослав Георгиев Маринов - Надхвърлен е броя секции

Иво Стефанов Владимиров - Надхвърлен е броя секции

Илияна Василева Илиева - Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Полина Кирилова Петрова - Надхвърлен е броя секции

Пламен Каменов Ганев - Надхвърлен е броя секции

Райчо Любомиров Методиев - Надхвърлен е броя секции

Стефан Сашев Велинов - Надхвърлен е броя секции

Татяна Методиева Драганова -"Надхвърлен е броя секции -Лицето е регистрирано като член на СИК 102900091"

Бистра Владимирова Спасова - Имената на лицето не съвпадат с НБД Население  – „Лицето е починало"

Ивайло Христов Иванов - Надхвърлен е броя секции

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 192-НС / 15.07.2021

    относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

  • № 191-НС / 14.07.2021

    относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 190-НС / 14.07.2021

    относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения