Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
Кюстендил, 06.07.2021

ОТНОСНО: Реда за предаване от Секционна избирателна комисия (СИК)/Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) на Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо-предавателен протокол – Приложение № 83-НС

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение № 378-НС/3 юли 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ:

            При преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – Приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр  от изборните книжа е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.

 1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК - Приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.
 2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част II на получения секционен протокол /приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа/
 3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят  по същия ред и след обявяване на резултата.
 4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява РИК 10. Районната избирателна комисия с решение определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол, като съобразява настоящето решение.
 1. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на РИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 76-НС или Приложение № 77-НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 83-НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на РИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.
 2. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на РИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 83-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.
 3. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.
 4. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 5. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК.
 6. Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10
 7. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 83-НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 287, ал. 8 ИК.
 8. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен в т. 9 от настоящото решение член РИК 10 подписват приемо-предавателен протокол в три екземпляра – Приложение № 84-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на РИК 16 неин член. При предаване на сгрешения секционен протокол фабричният му номер се сверява с номера на формуляра на протокола за СИК/ПСИК, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа – Приложение № 77-НС или № 78-НС от изборните книжа. При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.
 9. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр. В случай че при попълване на получения нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК за отразяване на резултатите от гласуването бъде допусната грешка, грешката се поправя, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта така че да се чете, а над него се вписват верните данни. На същия ред до поправката се изписва „поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК.
 10. След попълване на протокола, той се подписва от всички членове на комисията и председателят на комисията обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му може да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки може да се поправят и след обявяване на резултата.
 11. Определя Тодорка Петкова Илиева-Скрипсина и Венцеслав Благоев Механджийски  да подписват приемо-предавателен протокол – Приложение № 84-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протоколите, което ще става след предаване на всички протоколи от СИК в РИК – Кюстендил.
 12. В изпълнение на настоящето решение Протоколи Приложения № 96-НС-х и № 96-НС-м,се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи, Приложения № 96-НС-хм и № 96-НС-кр се съхраняват в Областна администрация- Кюстендил, съгласно прието Решение № 101-НС/  14.06.2021 г. касаещо прилагането на Приложения  № 96-НС-мх и Приложение № 96-НС-кр от изборните книжа да останат на съхранение в Областна администрация – Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се предаде на определи в настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.07.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения