Архив избори:
07.07.2021

Съобщение

На 08.07.2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. в с. Ваксево ще се осъществи демонстративно пробно машинно гласуване. На 08.07.2021 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч. демонстративното пробно машинно гласуване ще бъде в община Невестино.

На 08.07.2021 г. в Община Дупница поради технически причини демонстративно пробно машинно гласуване няма да има.

07.07.2021

Съобщение

Поради технически причини графика за община Невестино за демонстративно пробно машинно гласуване, ще бъде променен. Очаквайте пояснение.

02.07.2021

Съобщение

02.07.2021

Съобщение

Определя избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването както следва: 

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915

0895 656 116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

100500002
гр. Бобошево в сградата на НЧ „Лоза 1870”, ул. „Единство“ № 1

0879069301

07046 2354

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

104800011 и 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 30А

0879 523 466

0879523603

0701 59 241

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника

078 55 12 11

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр. Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

102700006
с. Стоб – Ресторант – Център

0705 320 11

няма

ОБЩИНА РИЛА

103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1  „Клуб на хората с увреждания

0887 564 396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

104100006 гр. Сапарева баня, 
 СУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

0707 2 33 78

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

105000001
с. Трекляно

079276211

0879 400 521

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915 - 22- 51

няма

            Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

01.07.2021

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване - общо 172 броя секции, можете да видите тук и от тях 8 броя секции, в които ще се произведе машинно гласуване с 2 машини, можете да видите тук.

30.06.2021

График и определяне на отговорници за провеждането на обученията на ръководствата и членовете на секционни избирателни комисии и ПСИК по общини

Определя дата и час за провеждане на обученията на СИК/ПСИК по общини, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, както следва:

 

Община

Дата

Секция

Обучаващи от РИК

Място на провеждане на обучението

 

 

 

 

 

Кюстендил

05.07.2021 г.

18:00 ч. 

06.07.2021 г.

18:00 ч.

07.07.2021 г.

18:00 ч

№102900001-

№102900040

№102900041-

№102900080

№102900081-№102900113

 

 

Тодорка Илиева-Скрипкина

Венцеслав Механджийски

 

 

Читалище „Братство”

 

 

 

 

 

 

Дупница

 

06.07.2021 г.

15:30 ч.

 

06.07.2021 г.

17:30 ч.

 

07.07.2021 г.

17:00 ч.

104800001-

104800025

 

104800026-

104800050

 

104800051-

104800076

 

 

 

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Катя Димитрова

Йорданка Наумова-Метаниева

 

 

Общински драматичен театър „Невена Коканова“

 

 

 

Бобошево

04.07.2021 г.

15:00 ч.

100500001-

100500010

Ивайло Анастасов

Малката зала на читалище „Лоза”

 Невестино

04.07.2021 г.

10:00 ч.

 

 

103100001-

103100010

 

103100011-

103100019

 

 

Ивайло Анастасов

 

 

 

Залата на общинска администрация

Сапарева баня

08.07.2021 г.

17:00 ч.

104100001-

104100010

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Катя Димитрова

Йорданка Наумова-Метаниева

Малка зала на читалище „Просветен лъч”

 Бобов дол

05.07.2021 г.

17:00 ч.

100400001-

100400027

Десислава Стоянова

Мария Чочова

Катя Димитрова

Йорданка Наумова-Метаниева

Дом на културата

 Трекляно

07.07.2021 г.

10:00 ч.

10500001-

10500009

Симеонка Манова

Миленка Стоянова

Залата на община Трекляно

 Рила

04.07.2021 г.

14:00 ч.

103800001-103800008

Тодорка Петкова

Венцеслав Механджийски

Залата на Общината

Кочериново

04.07.2021 г.

10:00 ч.

102700001-

102700016

Тодорка Петкова

Венцеслав Механджийски

Пленарна зала на читалище „ Пробуда”

 

29.06.2021

Съобщение

Утвърждава график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва:

Община

Дата

Час

Кюстендил

10 юли 2021 г.

съгласно Приложение № 1

Трекляно

10 юли 2021 г.

13:00 часа

Невестино

10 юли 2021 г.

14:30 часа

Бобошево

10 юли 2021 г.

17:00 часа

Рила

10 юли 2021 г.

14:00 часа

Кочериново

10 юли 2021 г.

15:30 часа

Бобов дол

10 юли 2021 г.

17:00 часа

Сапарева баня

10 юли 2021 г.

17:30 часа

Дупница

10 юли 2021 г.

съгласно Приложение № 2

14.06.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ! ПРОМЕНИ В СЪСТАВИ НА СИК

Промени в съставите на СИК се налагат, когато дадено лице, което е назначено в състава на секционна избирателна комисия, не може да участва при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г.. За същото  партията или коалицията, която го е предложила следва да се подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кюстендил, с което да се заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия предложеното лице, като същевременно подаде ново лице. Към  заявлението е необходимо да се приложи сканирано пълномощно на изрично упълномощено, от съответната ПП/Коалиция, лице.

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В този случай е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви  необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК писмено предложение, съдържащо три именаЕГН, длъжност и телефон 

Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната. 

Бланка образец: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК: технически носител в excel формат

12.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) в страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

ІІ. Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 3. Пълномощните се подписват от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 4. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
 5. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната РИК, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17.00 часа на 10 юли 2021 г.
 6. След извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районните избирателни комисии, съответно Централната избирателна комисия, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК, съответно ЦИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.
 7. Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в РИК, съответно в ЦИК – за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на своите упълномощени представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя по реда на т. 7 и 8.
 8. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за представителите извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Районните избирателни комисии, съответно ЦИК, незабавно извършват промените в публичния списък на представителите по т. 9. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

ІІІ. Права и задължения на представителите

 1. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

б) да присъстват при въвеждането в районната избирателна комисия на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия;

в) да получат срещу подпис копие от протокола с резултатите от гласуването в избирателната секция, включително протокола с данните от машинното гласуване, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 85-НС, съответно – Приложение № 86-НС от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

ІV. Легитимация и отличителни знаци

 1. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.
 2. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 15-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.
 3. Решението на СИК в страната може да се оспорва пред РИК, а на СИК извън страната – пред ЦИК, които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.
 4. Общи разпоредби
 5. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
 6. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.
 7. Представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва в изборите като кандидат за народен представител, наблюдател, член на друг инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.
 8. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 9. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

 

Бланка образец: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК: технически носител в excel формат

12.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

РИК – Кюстендил  уведомява, че приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в  сградата на Читалище "Братство 1869"– ІІ-ри етаж - заседателната зала, находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18. Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 10.07.2021 г. включително.

 1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.
 2. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).
 3. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.
 5. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник

РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Бланка образец за застъпници: ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК.

12.06.2021

Съобщение

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.

ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
11.06.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия - Кюстендил напомня, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 26.06.2021 г. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ https://regna.grao.bg/ без да се изисква електронен подпис.

1. Кой има право да избира народни представители?

Право да избират народни представители и да гласуват в изборите имат лицата, които:
•имат българско гражданство;
•навършили са 18 години към изборния ден включително;
•не са поставени под запрещение;
•не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Машинно или с хартиена бюлетина се гласува в страната? Имам ли право на избор?

Изборният кодекс предвижда, че в избирателната секция се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване. Бюлетината за машинно гласуване се визуализира на устройството и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина.

Изключенията от правилото, че в страната се гласува само със специализирано устройство за машинно гласуване, са изрично изброени в Изборния кодекс:
•в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели;
•при гласуване с подвижна избирателна кутия;
•в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в избирателните секции в местата за лишаване от свобода и за задържане;
•в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме;

Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини.

Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

3. Може ли в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 11 юли 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.

4. Има ли право да гласува лице, което е в процедура на смяна на лични документи?

Ако в изборния ден не притежавате документ за самоличност поради процедура за издаване на нов документ, може да гласувате с удостоверение, издадено от органите на МВР.

5. Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:
•документ за самоличност;
•надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
•декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.

6. Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?

В случай че промените постоянния си адрес и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.

7. На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:
•лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
•лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
•избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
•ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

8. Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

9. В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл след 13 март 2020 г., гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Когато личната карта е изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

10. Какво трябва да направя, ако не фигурирам в избирателните списъци или в тях е допусната грешка?

Проверете дали сте вписани в избирателния списък за изборите. Списъците са обявени на места близо до избирателната секция, на интернет страниците на общината и на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Ако не фигурирате в избирателния списък, подайте заявление (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството до 9 юли 2021 г.

При допуснати непълноти и грешки във вашите данни следва да подадете заявление (Приложение № 8-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството не по-късно от 7 дни преди изборите (до 3 юли 2021 г. включително).

11. Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.?

Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия www.cik.bg и на страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 08.06.2021 г.

12. Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания?

Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК.

Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.

13. Могат ли членовете на секционните избирателни комисии, охраната и други ангажирани лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите в изборния ден?

Лицата, заети в произвеждане на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на специализираните устройства за машинно гласуване, може да гласуват в съответната секция, ако отговарят на условията да избират и след като попълнят декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

14. Какво трябва да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?

Избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, което е потвърдено, и са вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България след 22.06.2021 г. и се вписват в списък на заличените лица.

Списъкът се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето не по-късно от 30.06.2021 г.

За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели подават заявление-декларация по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината до предаване на избирателните списъци на СИК. По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица.

Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, и в изборния ден – 11 юли 2021 г., се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, ги допуска да гласуват.

09.06.2021

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

31.05.2021

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 11 юли 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
5. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:
- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;
- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;
- приемане и работа с избирателни списъци;
- приемане и обработване на жалби на сигнали;
- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.
- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.
7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
9. Забрани:
9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

28.05.2021

Съобщение

Отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 

№ ПО РЕД

ОБЩИНА

ОТГОВОРНИК ОТ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

1.

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Мария Димитрова Чочова и

Десислава Василева Костадинова - Стоянова

0888557991

0896047473

2.

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Илиян Георгиев Хаджийски

0887812968

3.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Венцеслав Благоев Механджийски

0877246655

4.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Румяна Иванова Сергиева-Димитрова,

Евелина Стефанова Нешева

и Александра Колева

0885524999

0894643216

0897272633

5.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Ивайло Радойчев Анастасов

0897993456

6.

ОБЩИНА РИЛА

Миленка Цекова Стоянова и Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина

0896732618

0887763148

7.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Катя Георгиева Димитрова и Йорданка Лазарова Наумова - Метаниева

0898969476

0894300966

8.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Мария Димитрова Чочова и Десислава Василева Костадинова - Стоянова

0888557991

0896047473

9.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

Симеонка Асенова Велкова - Манова

0898551271

25.05.2021

Регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 11 юли 2021г.

Документи и срок за регистрация

 1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 1. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва  след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 65-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващото инициативния комитет. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 32-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

Партиите и коалициите подават заявление освен на хартиен носител и в електронен вариант, съгласно прил. № 1, неразделна част от настоящето съобщение

Приложение 1

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  08.06.2021 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

25.05.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Съгласно Решение № 97-НС от 22 май 2021 г. на Централната избирателна комисия доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 31 май 2021 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден), и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 11 юни 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 11 юни 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на районните избирателни комисии, не по-късно от 11 юни 2021 г. (откриване на предизборната кампания).

24.05.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година от 09:00 ч. до 17:00 ч. всеки календарен ден в сградата на читалище "Братство 1869", ул. "Патриарх Евтимий“ № 18, етаж 2-ри.

Краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17:00 часа на 31.05.2021 година.

24.05.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, приема документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 11 юли 2021 година от 09:00 часа до 17:00 часа всеки календарен ден в сградата на читалище „Братство 1869“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 18, ет. 2-ри.

Краен срок за подаване на документите за регистрация на кандидатските листи до 17:00 часа на 08.06.2021 година включително.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения